Privacybeleid

PRIVACYBELEID

1. Verplichting tot geheimhouding

Ik verzamel noch verwerk Persoonlijke Gegevens die niet vrijwillig zijn verstrekt. Ik garandeer u dat ik beantwoord aan strenge veiligheids- en privacyvoorschriften en verzeker u dat uw Persoonlijke Gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende, internationale, wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

2. Gebruiksdoeleinden van uw Persoonlijke Gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De volgende gegevens leg ik vast in uw dossier:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail.
  • Bij minderjarige cliënten tevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.
  • Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik tevens de huisarts en gezondheidsgegevens vast.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard. Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Tijdens de intake informeer ik u mondeling over de dossierplicht. Daarnaast staat op mijn website informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

3. Niet openbaar maken van informatie

Uw Persoonlijke Gegevens worden door mij nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden, behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen. Ik verzamel identificatie- en contactgegevens op basis van drie grondslagen, namelijk 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde belangen of van een derde 3) op basis van uw toestemming.

Persoonsgegevens Doelen en grondslagen
Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens Klantenadministratie, leveranciers administratie, producten of diensten te leveren die u heeft besteld, administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klanten, debiteuren en crediteurenadministratie, voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)
Uw IP adres en surfgedrag op de website Om mijn diensten te verbeteren

4. Veiligheid/vertrouwelijkheid

Ik doe alles wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw Persoonlijke Gegevens geraadpleegd worden door derden. De toegang tot Persoonlijke Gegevens wordt beperkt tot die perso(o)n(en) die ze moeten kennen. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te waarborgen die ik online verzamel, worden gegevensnetwerken gebruikt die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en door in de sector gangbare firewalls. Hoewel getracht is websites te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van bezoekers waard zijn, wordt u er wel aan herinnerd dat over het algemeen internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. De vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt of van het materiaal dat via de website of via e-mail verzonden wordt, kan dan ook niet door mij gegarandeerd worden. Ik kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw Persoonlijke Gegevens op het internet.

5. Naamloze gegevens ‘cookies’

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruik maken. Voor meer informatie over het aanpassen van cookie-instellingen van uw browser wordt naar de links hieronder verwezen:
Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen)
U wordt erop attent gemaakt dat indien u gebruik maakt van een andere computer u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

6. ‘Spamming’

Ik doe op generlei wijze aan ‘spamming’. ‘Spamming’ kan men omschrijven als het ongevraagd, herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails, meestal van publicitaire aard, aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar hebben gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer ik echter van oordeel ben dat één van de producten voor u van belang kan zijn, dan zult u via e-mail daarvan op de hoogte gesteld worden, waarbij u ook de keus heeft deze dienst te weigeren.

7. Persoonlijke Gegevens en kinderen

Uit respect voor de privésfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 jaar op mijn website geen enkel Persoonlijk Gegeven te verstrekken. Ik wil niet voorbedacht Persoonlijke Gegevens van minderjarigen jonger dan 18 verzamelen, noch wil ik die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent (ouders, voogd).

De website bereikt een ruim publiek en is noch ontworpen, noch bedoeld om Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 18 te verzamelen. Ik verzoek de ouders wel toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze surfen op het internet.

8. Links naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door mij. Ik kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeveiliging door de derden die ze beheren. Gelieve ook te noteren dat deze gegevensbeveiliging kan verschillen van de beveiliging waarover in dit Privacybeleidsdocument wordt gesproken. Deze verklaring is daarom dan ook niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

9. Interactiviteit met de website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website.
Ik probeer deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

10. Contact

Indien noodzakelijk wordt er een informatiebrief aangeboden waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over mijn producten en/of diensten. Uw mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere informatieve brief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contact- en of offerteformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, worden deze gegevens bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot mijn eerbiediging van dit Privacybeleid, of indien u aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te zenden om de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met mij via info@energie-praktijk.nl. Ik verzeker u dat al het mogelijke wordt gedaan om voortdurend de beveiliging en de veiligheid te verzekeren van de Persoonlijke Gegevens die u mij toevertrouwt.

Reacties zijn gesloten.